Wet Werk en Zekerheid

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid heeft zeer veel effect op uw personeelsbeleid.

Het wetsvoorstel beoogt ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen vanuit de WW aan het werk te krijgen. Bij een akkoord van de eerste kamer treden de eerste wijzigingen al op 1 juli 2014 in.

Hieronder wordt de Wet Werk en Zekerheid in 3 fasen toegelicht:

Vanaf 1 juli 2014: “aanpassing ter nadere bescherming van mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst”

De invoering van de onderstaande punten wordt mogelijk uitgesteld naar 1 januari 2015, aldus Minister Asscher d.d. 3 juni 2014. 

 • Uitzendkrachten maken na anderhalf jaar aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract.
 • Geen proeftijd in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter.
 • Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten met uitzondering van bijzondere omstandigheden (er moet dan sprake zijn van een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang, dat u moet onderbouwen in het concurrentiebeding).
 • Bij het niet verlengen van een tijdelijke overeenkomst moeten werkgevers dit minimaal 1 maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk melden. 

Vanaf 1 juli 2015: “aanpassing ketenregeling”

 • Werkgevers mogen in twee jaar maximaal drie tijdelijke contracten overeenkomen (dit was drie jaar).
 • Voor iedereen geldt dezelfde ontslagprocedure.
  Via UWV: Bedrijfseconomische reden en langdurige arbeidsongeschiktheid
  Via kantonrechter: Persoonlijke redenen (waaronder een arbeidsconflict)
 • Invoering sobere transitievergoeding bedoeld voor de omscholing naar ander werk (maximaal €76.000). Deze vergoeding geldt ook bij ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid.
 • Start inkomensverrekening in de WW, wat betekent dat de uitkeringsgerechtigde van alle met werk verdiende inkomsten 30% mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan.

Vanaf 1 januari 2016: “aanpassing WW”

 • Terugdringen van de WW duur met 1 maand per kwartaal (per 2019 is de maximale WW duur 2 jaar). De hoogte van de WW is gekoppeld aan het laatst verdiende loon.
 • Werkgevers en werknemers kunnen voor een uitkering na deze 2 jaar zelf afspraken maken.
 • Opbouw WW rechten worden eveneens aangepast. In de eerste 10 loopbaanjaren wordt 1 maand per gewerkt jaar opgebouwd. Daarna bouwen werknemers per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten van voor 1 januari 2016 tellen voor 1 maand.
 • Na 6 maanden WW-uitkering wordt alle arbeid als ‘passende arbeid’ gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren.