Wet tegemoetkomingen loondomein - Loonkostenvoordeel

Per 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in. Deze wet bestaat uit 2 tegemoetkomingen voor werkgevers: 

 • het lage-inkomensvoordeel (LIV);
 • het loonkostenvoordeel (LKV).

Het LIV ging in op 1 januari 2017. Het LKV gaat in op 1 januari 2018. Beide tegemoetkomingen zijn erop gericht om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. 

Loonkostenvoordeel
Op 1 januari 2018 gaat het loonkostenvoordeel (LKV) in. Deze tegemoetkoming ontvangt de werkgever indien hij bepaalde doelgroepen werknemers in dienst neemt of houdt. De loonkostenvoordelen vervangen de premiekortingen oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers.

Er zijn vier soorten LKV’s:

 • LKV oudere werknemers
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

 De loonkostenvoordelen brengen een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee waar u rekening mee dient te houden. Deze wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet:

Hoogte van de tegemoetkomingen
De premiekortingen worden berekend op basis van 36 uur. De LKV’s worden berekend op basis van verloonde uren. Voor 2018 gelden de volgende tegemoetkomingen:

 • Voor oudere werknemers ontvangt u een bedrag van €3,05 per verloond uur met een maximum van €6.000 per jaar. Deze bedragen gelden ook voor arbeidsgehandicapte werknemers.
 • Voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden ontvangt u een bedrag van €1,01 per verloond uur met een maximum van €2.000 per jaar.

Doelgroepverklaring
Voor het aanvragen van een LKV dient u in bezit te zijn van een doelgroepverklaring. Dit geldt voor alle soorten LKV’s. Bij de premiekortingen geldt dit alleen voor de doelgroep oudere en jongere werknemers.

Een andere wijziging is dat u de doelgroepverklaring binnen drie maanden na de indiensttreding van de werknemer dient aan te vragen bij het UWV. Vraagt u de doelgroepverklaring te laat aan, dan loopt u het loonkostenvoordeel mis.

Toepassen LKV’s
De wijze waarop u de LKV’s dient aan te vragen is anders dan bij de premiekortingen. De werkwijze is als volgt:

 1. In de aangifte loonheffingen over 2018 dient u als werkgever aan te geven dat u een of meerdere LKV’s wilt aanvragen. Dat kan wanneer u een doelgroepverklaring heeft gekregen van UWV of de gemeente nadat u deze heeft aangevraagd.
 2. Zodra u deze doelgroepverklaring hebt verkregen, dan mag u de LKV toepassen in het eerste tijdvak waarin u de doelgroepverklaring heeft ontvangen. Mocht u in de voorafgaande maanden ook recht te hebben op het LKV dan dient u over deze maanden correcties uit te voeren. Het recht op het LKV start namelijk vanaf de indiensttreding of herplaatsing van de werknemer.
 3. De Belastingdienst ontvangt de gegevens van het UWV en beoordeelt op basis hiervan of u recht heeft op het LKV. Voor 15 maart 2019 krijgt u van de Belastingdienst een voorlopige berekening over 2018. Voor 1 mei 2019 kunt u nog correcties doorvoeren in uw polisadministratie.
 4. Voor 1 augustus 2019 ontvangt u de definitieve berekening van de tegemoetkomingen.

De uitbetaling van de tegemoetkomingen vindt uiterlijk plaats op 12 september 2019.
 

Voorbeeld
Een werknemer komt op 1 januari 2018 in dienst. U dient voor deze werknemer uiterlijk 31 maart 2018 een doelgroepverklaring te hebben aangevraagd. Als u deze doelgroepverklaring op 20 mei 2018 ontvangt, dan mag u vanaf 20 mei 2018 de loonkostenvoordelen in de aangifte loonheffingen toepassen. Over de periode ervoor, dus vanaf 1 januari 2018 tot en met 19 mei 2018 dient u een correctie uit te voeren.

Overname onderneming
Een laatste wijziging heeft betrekking op overnames en fusies van ondernemingen. Bij overname van ondernemingen gaat het recht op de LKV niet over. Bij premiekortingen was dit wel het geval. Er is volgens de nieuwe regelgeving voor de LKV’s geen sprake van het in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer, dus bestaat er ook geen recht op LKV.

Overgangsregeling
Heeft u in 2017 werknemers in dienst waarvoor u premiekorting toepast en loopt deze korting door in 2018? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 recht op LKV voor de resterende periode. U dient hiervoor in het laatste aangiftetijdvak van 2017 de premiekorting toe te passen. In de aangiften over 2018 dient u aan te geven welk LKV u wilt aanvragen voor de werknemer waarvoor u de huidige premiekorting toepast.