Werkhervattingskas

U ontvangt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2017 in oktober of november van de Belastingdienst.

Als onderdeel van de Modernisering Ziektewet is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft als doel om de instroom in de Ziektewet en opvolgend de WIA te beperken en de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen. Werkgevers ontvangen daarom een premie (een percentage te betalen over hun loonsom) genaamd gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (premie Whk).

Door deze wetgeving, blijft de werkgever verantwoordelijk voor haar ex-medewerkers die na einde dienstverband een Ziektewet- of WGA uitkering ontvangen. Dit gaat om aanzienlijke bedragen.

Wilt u meer lezen over de Controle van uw Premie Whk? 
Via deze link komt u bij informatie over onze PREMIECHECK.

Waarom ontvangt u de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?

Werkgevers worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage aan onze Sociale Zekerheid. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid betalen werkgevers de lasten voor ziektewetuitkeringen aan hun (ex)werknemers zoals werkgevers al langere tijd betalen voor de WGA uitkeringen aan hun (ex-)werknemers.


Toelichting NOS Nieuws

Wat is er sinds 2014 veranderd?
U betaalt ook een gedifferentieerde premie voor flexwerkers (ziektewet en WGA). De gedifferentieerde premie WGA wordt nu per werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. 

Medio december krijgt u weer de premie Whk. Deze premie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Premiedeel WGA vast (alleen voor werkgevers die zijn verzekerd via het UWV)
  2. Premiedeel WGA flex
  3. Premiedeel ZW- flex (alleen voor werkgevers die zijn verzekerd via het UWV)

WGA eigenrisicodragers betalen geen gedifferentieerde premie WGA vast aan het UWV maar een vaste premie aan de verzekeraar. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die twee jaar eerder zijn ontstaan. 

Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van onze werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook tijdelijke medewerkers), worden doorbelast in deze premies.

Let op: per 1 januari 2017 worden de WGA vast en de WGA flex samengevoegd tot de WGA premie. Vanaf deze datum kunt u eigenrisicodrager worden voor de gehele WGA premie.

Doorbelasting
Middels de premie Whk betaalt de werkgever voor:

  1. werknemers die ziek uit dienst gaan (ook bij vertrek in de proeftijd en bij een contract voor bepaalde tijd!)
  2. ex-werknemers die ziek worden binnen 28 dagen na het dienstverband en aanspraak maken op een Ziektewet uitkering

Vaststellen van de gedifferentieerde premie Whk
Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt het UWV naar uitkeringen die 2 jaar eerder zijn uitbetaald. Wij kunnen tegen ieder onderdeel afzonderlijk bezwaar maken. 

Waar zitten vaak de fouten?
Van de belastingdienst ontvangt de werkgever een beschikking en op verzoek een lijst van (ex-)werknemers die in het refertejaar (2 jaar terug) een Ziektewet of WGA uitkering hebben ontvangen. Deze lijst bevat vaak fouten met als mogelijk gevolg dat er teveel premie wordt afgedragen.

De ervaring leert dat de premie van de Whk vaak te hoog is vastgesteld en er dus te veel premie wordt afgedragen.

Urgentie en bezwaartermijn

De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken. Indien u daar geen gebruik van maakt, is daarna alleen een ambtshalve correctie van uw premie mogelijk. 

Doelstelling
Het is ons doel om te voorkomen dat werkgevers teveel betalen aan premie Whk. Een premiecheck is nodig om de grondslag en juistheid van de premie te beoordelen. Middels dit inzicht kan eventueel bezwaar worden aangetekend (maximale bezwaartermijn van 6 weken). U kunt Human Capital Scan inschakelen voor de Premiecheck

Bekostiging
Human Capital Scan werkt op basis van ”no cure, no pay”. U betaalt alleen bij resultaat.