Quotumwet

Korte toelichting
1 april 2015 - De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA), ook wel de Quotumwet genoemd. Dit betekent dat uw organisatie verplicht kan worden om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Zie hier de wettekst.

De komende tijd zal dit echter nog niet gebeuren, omdat uit de laatste één-meting blijkt dat zowel de overheid- als de marktsector op schema lopen. Het kabinet blijft echter hiervoor de vinger aan de pols houden.

De Quotumwet is een aanvulling op de Participatiewet, die als doel heeft om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Werkgevers in Nederland en de overheid hebben toegezegd op termijn 125.000 extra werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Ieder jaar wordt door het kabinet beoordeeld of, er ten opzichte van 2013, voldoende banen zijn gecreëerd. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de Quotumwet na overleg met de sociale partners en VNG in werking treden. Zie hier het aanvullende kennisdocument Quotumwet.

Op de website Quotumwet.nl van Human Capital Scan vinden werkgevers tevens meer informatie over de Participatiewet, de Wet banenafspraak en de Quotumwet. 

Doelgroep waar de regeling betrekking op heeft
Mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers met 25 of meer medewerkers.

  • De doelgroep betreft mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen en die vallen onder de Participatiewet, Wajongers en mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst).
  • Voor de doelgroep zal een beoordeling door het UWV gaan gelden. Er wordt een wettelijk kader (landelijk criteria) opgesteld voor de beoordelingscriteria die UWV hanteert bij de doelgroepbeoordeling.
  • Wajongers en mensen op de wachtlijst Wsw krijgen de eerste jaren prioriteit bij de toeleiding naar de extra banen bij reguliere werkgevers.

U kunt controleren of iemand tot de doelgroep behoort. Hiervoor kunt u het doelgroepregister raadplegen. Deze kunt u raadplegen via het Werkgeversportaal van UWV. Indien u hier geen account voor heeft kunt u dit ook schriftelijk opvragen bij het UWV.

Gedetacheerd / ingeleend personeel
Ook detacheringen tellen mee voor de banenafspraak.

Staatssecretaris Klijnsma: "Ik heb er vertrouwen in dat de gemaakte afspraken met werkgevers en werknemers worden nageleefd en dat die banen er komen. Deze groep, die net als iedereen dolgraag een baan wil, heeft te lang aan de zijkant gestaan. Eerlijk gezegd hoop ik het quotum nooit nodig te hebben. Deze wet schept duidelijkheid over de banenafspraak en er moet een stok achter de deur zijn als die extra banen er onverhoopt niet in voldoende mate komen."

Geen nieuw personeel, toch de Quotumwet
De Quotumwet houdt geen rekening met uw instroom aan personeel. Neemt u niemand meer aan, dan nog moet u voldoen aan het jaarlijks gestelde quotum.

Financiële consequentie – de sanctie
Indien de quotumregeling later toch in werking treedt, dan geldt per niet-vervulde werkplek een heffing (sanctie) van €5.000. Deze wordt geheven in de vorm van een opslag op uw basispremie.

Doelgroepenregister
Het UWV voert een beoordeling uit die uitwijst of iemand tot de doelgroep behoort. Als iemand tot de doelgroep behoort, dan zal deze persoon worden opgenomen in het doelgroepregister.

Als de Quotumwet in werking treedt, moet u straks weten hoeveel werknemers uit één van de bovenstaande groepen al bij u werkzaam zijn. Werken er in uw organisatie Wsw’ers, dan bent u hiervan waarschijnlijk wel op de hoogte, maar bij andere werknemers kan dit lastiger in te schatten zijn. Twijfelt u of een werknemer tot de doelgroep behoort, dan kunt u dit straks navragen bij het UWV door het doelgroepregister te raadplegen.

Uw gegevens in een beschikking
De quotumheffing zal worden berekend aan de hand van gegevens die al bij de overheid bekend zijn. De berekening van de heffing wordt uitgevoerd door het UWV en de uitkomst hiervan wordt via de beschikking van de Belastingdienst (verwerkt als opslag van de basispremie) aan de werkgever bekend gemaakt.

Raad van State
De Raad van State waarschuwt al voor de lastendruk op werkgevers. Zij geeft aan dat dit haaks staat op de sterker wordende geluiden dat de stijging van de collectieve lastendruk op arbeid de laatste jaren geen goede ontwikkeling is voor de werkgelegenheid”, aldus de Raad. Lees hier het totale advies van de Raad van State.

Ook waarschuwt de Raad van State voor de verdringing van andere kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Deze laatste vallen niet onverdeeld onder de nieuwe Quotumwet. De Quotumwet kijkt ook niet naar werkgelegenheid in sectoren en regio’s.

De berekening van het quotum
In een nulmeting wordt vastgesteld hoeveel banen er op 1 januari 2013 uit de doelgroep werden vervuld. Het aantal afgesproken extra banen uit de doelgroep uit het Sociaal Akkoord voor dat jaar wordt hierbij opgeteld. Vervolgens wordt berekend hoeveel uur iemand uit de doelgroep gemiddeld (tegen een beloning) werkt. Daarna wordt er bepaald hoeveel werknemers in totaal in de marktsector werken. Dit wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal uren dat zij tegen een beloning werken. Hier komt een percentage uit dat elk jaar opnieuw wordt berekend.

De berekening van het totale quotum wordt als volgt vastgesteld:
(aantal banen nulmeting + baanafspraak cumulatief in jaar t) x gemiddelde aantal verloonde uren doelgroep) / (aantal werknemers jaar t totaal x gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer)

Extra budget
De gemeenten en het UWV hebben de mogelijkheid om aan werkgevers een loonkostensubsidie toe te kennen. Deze is bedoeld ten compensatie van de lagere productiviteit van de mensen met een beperking. In 2016 was de eerste gelegenheid om te meten of de werkgevers de extra werkplekken beschikbaar hebben gesteld. Dit was inderdaad het geval en hierdoor treedt de Quotumwet voorlopig nog niet in werking.

Rechten van de medewerker
Op de privacybelangen van mensen te beschermen, zal het UWV aan de betrokken persoon mededelen dat hij is opgenomen in het doelgroepregister. Bij deze mededeling wordt vermeld dat dit tot doel heeft werkgevers te kunnen informeren over de doelgroepstatus om daarmee de werkhervattingskansen te bevorderen. Indien iemand het er niet mee eens is dat hij wordt opgenomen in het doelgroepregister, dan kan hij UWV verzoeken de inschrijving te verwijderen. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat dit gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze persoon kan dan door de werkgever echter niet worden meegeteld voor het quotum.

Hoe lang valt uw (nieuwe) medewerker onder de doelgroep
De medewerker valt onder de doelgroep zo lang hij aan de voorwaarden voldoet. Als uw medewerker tijdens het dienstverband wel het wettelijk minimum loon (WML) gaat verdienen, dan wordt bij lagere regelgeving een geldigheidstermijn vastgesteld voor de doelgroepregistratie. Na afloop van de geldigheidstermijn van de registratie, zal UWV beoordelen of de registratie verlengd kan worden.