Subsidieregeling Praktijkleren

Biedt u praktijkleerplaatsen (stage plaatsen) of werkleerplaatsen aan, dan heeft u mogelijk recht op een subsidie. De hoogte (het bedrag) van de subsidie is afhankelijk van het totale gebruik van de regeling.

Jaarlijks na 15 september wordt gelijktijdig besloten op alle ingediende aanvragen. Een aanvraag die al in juni is ingediend, omdat de begeleiding op dat moment was afgerond, wordt dus pas afgehandeld na het eind van het studiejaar. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per categorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag.

De regeling biedt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Deze regeling vervangt de per 1 januari 2014 afgeschafte afdrachtsvermindering onderwijs.

De regeling geldt voor de volgende leerlingen: 

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen;
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken;
  • promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio's).

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen opleidingsbedrijven en erkende leerwerkbedrijven voor de hoogte van de subsidie en de aanvraag termijnen.

Administratieve verplichtingen

  • een getekende (praktijkleer)overeenkomst;
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvorminguren (de uren dat wordt gewerkt in het kader van de opleiding) van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
  • een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/kwaliteiten met betrekking tot de beroepsvorming zijn behaald. Bijvoorbeeld een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer en tussentijdse gespreks- , beoordeling,- en evaluatieverslagen.
  • een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt; door wie, welke begeleidingsactiviteiten en wanneer heeft de begeleiding plaatsgevonden, waardoor de deelnemer zijn kwalificaties heeft behaald. Dit kan in de (praktijkleer)overeenkomst zijn afgesproken en bijvoorbeeld als bijlage van de overeenkomst zijn toegevoegd. De daadwerkelijke uren van de begeleider kunnen per week expliciet worden gemaakt.

Neemt u een werknemer aan die 55 jaar of ouder was op de eerste dag van zijn WW-uitkering (van minimaal 3 maanden) en biedt u deze werknemer een opleiding van minimaal 1 jaar aan (met uitzicht op een diploma), dan kunt u eveneens gebruik maken van een scholingssubsidie.

U kunt Human Capital Scan machtigen om de aanvraag in te dienen, administratie te voeren en correspondentie te onderhouden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Subsidieregeling praktijkleren? Op ons platform Subsidie praktijkleren kunt u meer informatie vinden over deze subsidieregeling. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen.