Doelgroepregister

Het kabinet en de sociale partners hebben een Banenafspraak gemaakt. Tot 2026 moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Naar aanleiding van deze afspraak is het doelgroepregister samengesteld.

Het doelgroepregister bevat personen die binnen de banenafspraak vallen, te weten:

  • Mensen die onder de participatiewet vallen en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • Mensen met een WSW-indicatie;
  • Mensen met een WIW-baan;
  • Mensen met een ID-baan.

In het doelgroepregister staan: Burgerservicenummer, grondslag van opname in het register, begindatum en eind datum. Als werkgever krijgt u inzage welke van uw medewerkers onder de ‘doelgroep’ vallen. Ook geeft het inzage in de aansluiting op de participatiewet. Zo wordt vroegtijdig gesignaleerd of er een quotumheffing opgelegd kan worden en kan dit mogelijk voorkomen worden. Voor het (mogelijk aankomende) quotum tellen alleen de dienstverbanden die na 1-1-2013 zijn gestart! Het gaat namelijk om nieuwe banen die zijn gecreëerd voor de doelgroepers. Hier vind u een link naar meer informatie: Link doelgroepregister

Zo kunt u bepalen of u op koers ligt, dan wel of extra inspanning nodig/wenselijk is om medewerkers uit de ‘doelgroep’ aan te nemen.

In deze infographic van het UWV wordt het doelgroepregister nader toegelicht. 

Voor diverse medewerkers uit de ‘doelgroep’ kunt u kortingen en bijzondere regelingen aanvragen. Human Capital Scan adviseert u daarbij en zorgen voor de signalering, onderbouwing en berekening.

Doelgroep en de no-riskpolis
Sinds 1 januari 2015 geldt de no-riskpolis ook voor werknemers die onder de banenafspraak vallen. Heeft of neemt u een werknemer in dienst die onder de Participatiewet valt en wordt deze werknemer ziek, dan kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Er geldt dan geen loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. De werkgever kan de Ziektewetuitkering van het UWV verrekenen met het loon.

De werkgever moet wel aantonen dat de werknemer onder de banenafspraak valt. Dit kan middels een verklaring van de gemeente of een beslissing van het UWV. U meldt de werknemer ook ziek bij de gemeente.