Wet Verbetering Hybride Markt officieel - vraag een schadeprofiel aan

Vrijdag 3 juni 2016

Het is officieel: per 1 januari 2017 wordt de financieringswijze van de WGA aangepast. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel Wet verbetering hybride markt WGA. Inmiddels heeft de Eerste Kamer ook ingestemd met dit voorstel. Als werkgever is dit de kans om tot de beste keuze voor uw organisatie te komen: publiek of privaat verzekeren. 

Samenvoeging WGA in het kort
Per 1 januari 2017 vinden er belangrijke wijzigingen plaats in de premie Werkhervattingskas. De WGA-vast en de WGA-flex worden samengevoegd tot één gezamenlijke premie. Dit betekent dat werkgevers per 2017 niet meer enkel eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA-vast maar voor de gehele WGA. Voor middelgrote en grote werkgevers is dit de uitgelezen kans om te onderzoeken welke optie (publiek of privaat verzekeren) het beste aansluit bij diens organisatie- en verzuimbeleid.

De belangrijkste voor- en nadelen
Werkgevers die, na een periode van eigenrisicodragerschap, terugkeren naar UWV moeten voor minimaal drie jaar bij UWV blijven. Zij krijgen een premieberekening op basis van diens historische lasten (T-2). Dit is niet per definitie de normale premieberekening, omdat de berekening wordt gemaakt op basis van de instroom van uitkeringen die ten laste komen van de organisatie. Voor werkgevers betekent dit dat er zowel rekening gehouden wordt met de periode van de werkgever bij UWV als de periode van eigenrisicodragerschap.

Eigenrisicodragers krijgen de mogelijkheid om hun staartlasten (oude WGA-uitkeringen) achter te laten. Ook kunnen zij eventueel volstaan met een borggarantie en hoeven zij zich niet per definitie privaat te verzekeren.

Let op: eigenrisicodragers dienen een nieuwe garantieverklaring te overleggen aan de Belastingdienst. Wanneer werkgevers dit niet doen, keren zij automatisch terug naar UWV. Gezien de premieberekeningswijze komen deze werkgevers dan uit op dezelfde óf hogere kosten.

Schadeprofiel
Werkgevers kunnen een schadeprofiel WGA aanvragen bij Human Capital Scan. Middels dit profiel krijgt u inzichtelijk of uw organisatie het beste kan kiezen voor een publieke of private verzekering. Dankzij de kennis en expertise van Human Capital Scan ontvangt u een duidelijke kosten-baten analyse tezamen met een passend advies. Mocht u eigenrisicodrager willen worden, dan kunt u de zusterorganisatie van Human Capital Scan (namelijk Human Capital Alert) inschakelen voor de correcte uitvoering in het kader van de WGA.

Neem voor meer informatie gerust contact op met Human Capital Scan. 


Terug naar overzicht