Voortgang banenafspraak sector overheid

Zaterdag 19 maart 2016

Op 11 maart 2016 werd een brief verstuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In de brief gaat men in op de invulling van de banenafspraak bij de overheid. Uit de brief blijkt dat de banenafspraak ook een lastige opgave is voor overheidswerkgevers.

In de brief wordt benadrukt hoe ambitieus de doelstelling van de overheid is om 25.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Relatief gezien moet de overheid meer nieuwe banen creëren dan de publieke sector.

De overheid heeft verschillende activiteiten ondernomen om verder invulling te geven aan de banenafspraak. Zo is Hans Spigt benoemt als aanjager. Daarnaast hebben werkgeverskoepels een structuur opgezet om kennis te delen en samen te werken. Ook zijn in een aantal cao’s afspraken gemaakt over het aantal extra banen.

Toch geven overheidswerkgevers aan dat de banenafspraak een pittige opgave is. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • De overheid heeft zeer weinig banen die zijn ingedeeld in de lage loonschalen.
 • Veel werkzaamheden die in lagere schaalfuncties worden verricht laat de overheid door de marktsector uitvoeren.
 • Vanwege bezuinigingen is er te weinig budget om nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

Er worden ook andere redenen gegeven waardoor de invulling van de banenafspraak wordt bemoeilijkt. Zo eist de vorming van de Nationale Politie veel aandacht van de politie waardoor er nog geen goede start is gemaakt met de uitvoering van de banenafspraak. De Belastingdienst heeft vertraging opgelopen door een grootschalige reorganisatie en de Dienst Justitiële inrichtingen vindt het, vanwege de aard van het werk, lastig om goede banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het ministerie van SZW laat een onderzoek uitvoeren of het mogelijk is om vormen van inkoop van diensten mee te laten tellen bij de werkgever voor wie de diensten zijn verricht. De resultaten hiervan worden, naar verwachting, opgeleverd halverwege april 2016.

In het rapport komen ook een aantal verbeteracties naar voren:

 • Vereenvoudiging van wet- en regelgeving;
 • Versterken van regionale aanpak;
 • Bundelen van kennis op centraal niveau (beschikbaar stellen van goede voorbeelden en een uitgebreide toolbox voor de werving en plaatsing van de doelgroep aan overheidswerkgevers)
 • Inrichten van leercirkels bij overheidssectoren (deze hebben als doel om te helpen uitvoering te geven aan de banenafspraak);
 • Voortzetting van de benoeming van Hans Spigt als aanjager;
 • Voorziening opnemen in de begroting;
 • Onderwijs (het ministerie van OCW en aanjager gaan in bestuurlijk overleg met werkgeverskoepels van het onderwijs over de voortgang van de banenafspraak voor het jaar 2016);
 • En actuele informatieverstrekking over de voortgang van de banenafspraak per sector aan alle overheidssectoren.

 U kunt de hele brief aan de Tweede Kamer hier lezen.


Terug naar overzicht