Transitievergoeding

Maandag 29 september 2014

Het nieuwe ontslagrecht gaat per 1 juli 2015 definitief in. Vanaf dat moment maken werknemers, die minimaal twee jaar in dienst zijn, aanspraak op een transitievergoeding. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van de nieuwe wet Werk & Zekerheid. Volgens deze nieuwe wet moeten werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen.

Transitiekosten zijn de kosten die gemaakt worden in verband met het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze kosten worden gemaakt ter voorkoming van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer, zoals bijvoorbeeld outplacement of scholing.

Bij inzetbaarheidskosten gaat het om kosten die zijn gemaakt door de werkgever tijdens het dienstverband voor maatregelen die gericht zijn op versterking van de bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dit kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn voor een cursus persoonlijke ontwikkeling of een andere niet-werkgerelateerde cursus.

Voorwaarden

De door de werkgever gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding onder de volgende voorwaarden:

  • Werknemer en werkgever zijn schriftelijk overeengekomen dat deze kosten later eventueel in mindering zullen worden gebracht. Ook moet vooraf worden ingestemd over de maximale hoogte hiervan. Dit geldt niet als de werkgever op basis van afspraken met (verenigingen van) werknemers gehouden is bepaalde trajecten aan te bieden en de kosten ervan te vergoeden. Dit geldt ook voor afspraken tussen de werkgever en de ondernemingsraad;
  • Alleen kosten die betrekking hebben op een individuele werknemer kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding;
  • Het mogen geen kosten betreffen die betrekking hebben op het loon van de werknemer;
  • De kosten mogen niet onevenredig hoog zijn in verhouding tot het doel dat ermee wordt gediend;
  • De kosten mogen niet zijn gemaakt voorafgaand aan de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.

Overige voorwaarden

Er gelden naast de algemene voorwaarden, nog een aantal aanvullende voorwaarden:

  • De inzetbaarheidskosten moeten als doel hebben de werknemer breder inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt. Deze kosten dienen in een periode van 5 jaar te zijn gemaakt, voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding verschuldigd is, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Wanneer de opzegtermijn langer is dan tussen werknemer en werkgever is overeengekomen en de werknemer tijdens deze periode is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden, dan zullen de hieraan verbonden kosten worden aangemerkt als transitiekosten.

Terug naar overzicht