Participatiewet en banenafspraak verder vereenvoudigt

Dinsdag 3 mei 2016

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Klijnsma aan dat de voorwaarde rond gedetacheerd werk voorlopig wordt opgeschort. Voortaan gelden alle extra banen, die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking, mee voor de banenafspraak.

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is een herbezettingsvoorwaarde opgenomen die bepaalt dat Wsw-detacheringen slechts meetellen als gemeenten hier een nieuw beschutte werkplek voor in de plaats stellen. Staatssecretaris Klijnsma wil wettelijk gaan verankeren dat gemeenten verplicht beschutte werkplekken aan gaan bieden als uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken verder achter blijft dan verwacht. De herbezettingsvoorwaarde is dan niet langer noodzakelijk.

Naast deze maatregel stuurt Klijnsma ook een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer waarin de mogelijkheden worden verkend om de werkzaamheden die bedrijven ‘inkopen’ bij een ander bedrijf en die worden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep van de banenafspraak, te laten meetellen bij de inkopende werkgever. Dit levert naar verwachting extra banen op, maar kan in de uitvoering zeer complex zijn. De werkkamer buigt zich daarom over de vraag of hier niet toch een werkbare oplossing voor te bedenken is.

Een andere wijze om de Participatiewet verder te vereenvoudigen is om, wanneer er op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, deze persoon dan ook op te nemen in het doelgroepregister. Dit wordt ook wel de ‘praktijkroute’ genoemd. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke effecten van deze maatregel worden er via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld. Naar verwachting worden deze gegevens in het najaar beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid


Terug naar overzicht