Wijzigingen ophanden in de Arbowet

Dinsdag 11 april 2017

Nog deze zomer worden er belangrijke veranderingen in de Arbowet doorgevoerd. De Eerste Kamer heeft op 24 januari ingestemd met de nieuwe wet en de wijzigingen gaan op 1 juli aanstaande in. Werkgevers en dienstverleners hebben vanaf dat moment nog 1 jaar de tijd om de aanpassingen door te voeren. Met de nieuwe wet verwacht de regering de inzetbaarheid van werknemers verder te kunnen verbeteren.

Het gaat om veranderingen die betrekking hebben op de rechten en plichten van alle bij de wet betrokken instanties; werkgever, werknemer, bedrijfsarts, preventiemedewerker en vertegenwoordigende lichamen. Er wordt dus nog dit jaar actie van u vereist.

Zo dient de werkgever een basiscontract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts, waarin de minimale voorwaarden voor de dienstverlening zijn geregeld. Belangrijke punten die in het contract moeten worden opgenomen zijn:

  • de wijze waarop arbodienst en bedrijfsarts hun taken uit art. 9 en 14 van de wet, uitvoeren,
  • de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer,
  • de toegang tot de werknemersvertegenwoordiging en preventiemedewerker voor de werknemers,
  • hoe het recht op second opinion van de werknemer is geregeld, en
  • de klachtenprocedure en de communicatie daarover.

De wijzigingen in de nieuwe wet vereisen ook dat een al bestaande risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit art 5 wordt herzien. Punt van aandacht is hier bijvoorbeeld de versterkte rol van de Bedrijfshulpverlener uit artikel 15 en diens positie binnen de organisatie.

Het niet-naleven van de “oude” verplichting om een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden, wordt na 1 Juli als overtreding aangemerkt.

Last but not least, wordt geregeld dat de werknemer beter toegang krijgt tot de bedrijfsarts middels een inloopspreekuur, ook in het geval dat er geen sprake is van klachten of uitval. Dit dus naast de bestaande PAGO. Daarbij zullen verzoeken om een second opinion in principe toegewezen en uitgevoerd worden door een arts die onafhankelijk moet zijn van de werkgever of de arbodienst waarmee een contract bestaat.

Het sluiten van het basiscontract voor arbodienstverlening wordt nu afgedwongen. Het niet-opstellen van een contract wordt gesanctioneerd met direct oplegbare boetes. De Inspectie SZW hoeft hiervoor dus geen voorafgaande waarschuwing te geven. Bestaande contracten kunnen onder de nieuwe wet ook beter worden gehandhaafd. Het lijkt verstandig om op al deze wijzigingen vroegtijdig in te spelen.

De Oval heeft een checklist opgesteld voor het basiscontract, via deze link kunt de checklist downloaden.


Terug naar overzicht