Wet werk en zekerheid

Maandag 9 december 2013

Op 29 november heeft Minister Asscher de wet Werk en Zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet is een uitvloeisel van het sociaal akkoord eerder dit jaar. De regering wil de flexibiliteit inperken, het ontslagrecht hervormen en de WW meer gerichten op het activeren naar werk. Deze regelingen worden gefaseerd ingevoerd.

Het wetsvoorstel Wet Werk En Zekerheid is gebouwd op vier pijlers:

  • Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker.
  • De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt.
  • De WW wordt korter.

In het verlengde hiervan zal ook de loongerelateerde periode van de WGA evenredig worden verkort.

Het wetsvoorstel is op 29 november bij de Tweede Kamer ingediend.
De voorstellen vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april van dit jaar sloten.

Het wetsvoorstel kort op een rij:

Nieuwe vergoeding en procesgang bij ontslag
Er komt een nieuw soort vergoeding bij ontslag: de transitievergoeding. Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding. De vergoeding kan gebruikt worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

De transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van het dienstverband. De regel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar en 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan € 75.000 per jaar verdienen.Om rechtsongelijkheid bij ontslag te bestrijden, wil de minister werkgevers niet meer zelf laten kiezen of ze werknemers via de kantonrechter of via het UWV ontslaan. Die mogelijkheid maakt het ontslagstelsel onnodig complex en leidt tot ongelijke behandeling in gelijke gevallen. Nu krijgt de ene werknemer een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer zonder vergoeding op straat komt te staan.Met de Wet werk en zekerheid komt er een vast voorgeschreven route: ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. De procedures zullen sneller verlopen.

In alle gevallen krijgt de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Door deze verandering dalen de gemiddelde kosten van ontslag voor werkgevers. De wettelijke bescherming tegen willekeur bij ontslag blijft onverminderd bestaan.

Flexwerkers beter beschermd
De minister vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin met opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken, kunnen ze straks eerder aanspraak maken op een vast contract. Niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar.Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen wordt eveneens aangepakt. Zo komt er een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en wordt het langdurig gebruik van nul-urencontracten aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden.

Duur WW bekort
De maximale duur van de publiek betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – uit eigen zak te betalen.

Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden.

Deze wijziging zal tevens worden doorgevoerd in de WGA, hiermee zal de loongerelateerde periode worden teruggebracht naar maximaal 24 maanden.

Door een nieuw systeem van inkomensverrekening wordt voorkomen dat mensen die (deels) gaan werken minder gaan verdienen dan ze in de WW als uitkering kregen. Werkhervatting vanuit de WW wordt hiermee altijd lonend.

Versnelde invoering
In het begrotingsakkoord van oktober dit jaar heeft het kabinet afspraken gemaakt met de Tweede Kamerfracties van ChristenUnie, D66, PvdA, SGP en VVD over versnelde invoering van de voorgestelde maatregelen. Als de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord gaan, kan de versterkte rechtspositie van flexwerkers al vanaf 1 juli 2014 ingaan. Hervorming van het ontslagrecht en de aanpassing van passende arbeid in de WW vanaf 1 juli 2015.


Terug naar overzicht