Casemanagement

Wist u dat de verantwoordelijkheden en financiële consequenties van verzuim groot zijn? Daarnaast is het juridische speelveld complex en de sociale context soms lastig.

Een casemanager is hiervoor opgeleid. De casemanagers van Human Capital Scan overzien de juridische en sociale elementen van verzuim. Dit zijn echter niet hun enige verantwoordelijkheden. Zij zijn namelijk ook opgeleid in de financiële consequenties en hebben een sterke focus op arbeid en re-integratie.

U zet onze casemanager in als u grip wilt op de (financiële) gevolgen van arbeidsongeschiktheid en als u verantwoordelijk bent voor de re-integratie bij een WGA of Ziektewet toekenning.

Samen met uw (ex-)werknemer maken wij afspraken die we vastleggen in een plan van aanpak. Het doel van de casemanager is om uw ex-werknemer te helpen bij de re-integratie en deze te stimuleren om een passende baan te verkrijgen (dit zodra er arbeidsmogelijkheden zijn). Ook bewaakt de casemanager in nauw overleg met (uw) bedrijfsarts het herstel van uw ex-werknemer. Zodra uw ex-werknemer weer aan het werk is, of theoretisch gezien weer in staat is het oude werk uit te voeren, vallen voor u de lasten weg. De casemanager streeft er tevens naar om de instroom in de WIA zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Wanneer u het risico niet zelf draagt en de verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij het UWV ligt, dan zorgt de casemanager ervoor dat het UWV haar verantwoordelijkheid neemt. Dit zodat u niet langer dan noodzakelijk een hogere premie betaalt.

Doelstelling
Het casemanagement heeft als centrale doelstelling het bevorderen van re-integratie en het beperken van bovenmatige (financiële) schade ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

Het casemanagement is dan ook onder te verdelen in 2 stadia:

  1. Casemanagement met de focus op het herstel van de (arbeids)relatie tussen werkgever en werknemer;
  2. Casemanagement gericht op de uitvoering van de re-integratieverantwoordelijkheid (in het kader van het eigen risicodragerschap WGA) en de beheersing van de hieruit voortvloeiende schadelast.

Sterke combinatie van vaardigheden
De casemanager van Human Capital Scan is niet alleen WIA inhoudelijk, juridisch en financieel deskundig. De casemanager heeft tevens een sterke focus op re-integratie en is getraind in het adviseren van mensen in moeilijke omstandigheden. De casemanager draagt daarbij zorg voor de verantwoording aan de opdrachtgever, de werknemer, de verzekeringsmaatschappij en het UWV binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het casemanagement wordt voortgezet zolang er sprake is van een ‘aan de werkgever toe te rekenen’ uitkering (maximaal 10 jaar). Wij geven tevens invulling aan het wettelijk vereiste onafhankelijke zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en aan de professionele uitvoering van bezwaar- en beroepsprocedures (B&B).