Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer u een zieke werknemer heeft en succesvolle re-integratie in de eigen functie niet mogelijk lijkt, dan is het in ieders belang te zoeken naar alternatieven. Het UWV verwacht dan ook, in deze situatie, dat de re-integratie op een ander spoor wordt gezet. U moet beiden naar andere functies kijken, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit vraagt om een grondig onderzoek naar de mogelijkheden op basis van de actuele belastbaarheid van de werknemer. Een arbeidsdeskundige voert dit onderzoek uit en adviseert de werkgever en werknemer over het beste vervolg.

Aanpak
Het Arbeidsdeskundig onderzoek start met een dossierstudie en een verdieping van de ontstane situatie. De arbeidsdeskundige gebruikt hierbij zo mogelijk de Functionele Mogelijkheden Lijst wanneer deze is opgesteld door de bedrijfsarts, de Probleemanalyse en het Plan van Aanpak, relevante spreekuur rapportages, (historische) verzuimoverzichten , overige relevante correspondentie en/of verslagen in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie, een CV van de medewerker en zijn/haar loonstrook.

Vervolgens treedt de arbeidsdeskundige in gesprek met de betreffende werknemer. Op verzoek, of wanneer de situatie hierom vraagt, kan dit gesprek ook in de thuissituatie van de werknemer worden gevoerd. In dit gesprek komt de situatie van de medewerker vóór verzuim aan de orde, de sociale omstandigheden en diens visie op de re-integratie. Ook wordt de rol en verantwoordelijkheid van de werknemer binnen zijn re-integratie uitgelegd en wordt er stilgestaan bij mogelijke, toekomstige (financiële) scenario’s.

De arbeidsdeskundige gaat uiteraard ook in gesprek met (een verantwoordelijke van) de werkgever. Vastgesteld moet worden wat de bedrijfscontext is, wat deze specifieke verzuimsituatie complex of lastig maakt. Ook wordt er gesproken over het functioneren van de werknemer vóór het verzuim, het verloop van het verzuimtraject, de visie van de leidinggevende (werkgever) op de re-integratiemogelijkheden en natuurlijk de verplichtingen vanuit wetgeving.

Indien nodig wordt naar aanleiding van het gesprek met de werknemer en/of werkgever aanvullende informatie opgevraagd bij de bedrijfsarts of diens leidinggevende. Ook wordt contact onderhouden met de werkgever en werknemer over het proces van onderzoek en conclusievorming. Op deze wijze worden beide partijen betrokken bij het advies dat wordt gegeven.

Desgewenst vindt er een driegesprek plaats waarbij zowel de werknemer als de werkgever aanwezig zijn. In dit gesprek komen de besproken onderwerpen kort aan de orde alsmede de arbeidsdeskundige conclusies voor wat betreft de re-integratiemogelijkheden. Ook volgt een uiteenzetting van het advies en worden er vervolgafspraken gemaakt.

Het hele proces wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage waarin de onderzoeksactiviteiten en bevindingen worden weergegeven.

Expertise
Wij beschikken over uitgebreide expertise op zowel medisch als arbeidsdeskundig terrein waarmee wij u adequaat en deskundig kunnen adviseren en ondersteunen. Onze gecertificeerde professionals beschikken over jarenlange, relevante ervaring en hebben kennis van de beoordelingsprocessen (waaronder de RIV-toets) van het UWV.

U mag van de Human Capital Scan deskundige begeleiding verwachten als het gaat om de uitvoering en het reduceren van uw schadelast. Wij houden zoveel mogelijk rekening met ieders belangen en streven naar het beste resultaat voor zowel de (ex-)werknemer als voor u als werkgever.